Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" na działce nr 256 w miejscowości Boniewo, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733- 1/2022

Boniewo, dnia 15.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że dnia 15 czerwca 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:

,,Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" w ramach zadania „Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" na działce nr 256 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta
Gminy Boniewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 15 czerwca 2022 r.
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 czerwca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 czerwca 2022, 10:18:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415