Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina BoniewoBoniewo, dn. 27.05.2022 r.


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730-3/2022

Z A W I A D O M I E N I E
O PODJĘCIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Włocławku z dnia 10.05.2022 r. /data wpływu:13.05.2022 r./ uchylającą decyzję
nr ZPiPF.6730-3/2022 z dnia 08.03.2022 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, zawiadamiam że podjęto czynności w postępowaniu administracyjnym w sprawie ,,Zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkalną jednorodzinną na terenie działki nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Nadto informuję, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem doręczenia pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 maja 2022, 22:10:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545