Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej"


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733-1/2022

Boniewo, dnia 23 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów
i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.:

,,Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii
Zajęciowej" w ramach zadania „Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo
z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" na działce nr 256 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie
7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów
i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 .

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 maja 2022, 07:50:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709