Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF. 6733-2/2022

Boniewo, dnia 13 maja 2022 r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o. o., w imieniu której występuje pełnomocnik z dnia 05.05.2022 /data wpływu: 11.05.2022 r./, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:


,,Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 52 i 18 w miejscowości Wólka Paruszewska,
gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń             w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Boniewie.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 maja 2022, 11:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895