Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" w ramach zadania „Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej"


WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF. 6733-1/2022

Boniewo, dnia 20 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 20.04.2022 r., zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

,,Zmiana sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy na „ Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" w ramach zadania „Termomodernizacja budynku urzędu Gminy Boniewo z przeznaczeniem na Ośrodek Warsztatów Terapii Zajęciowej" na działce nr 256
w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Boniewie.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 kwietnia 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 kwietnia 2022, 15:15:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480