Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo- umorzenie postępowaniaWÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 30 marca 2022 r.


ZPiPF. 6730-4/2022

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji umarzającej 


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:

- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

zawiadamia, że w dniu 30 marca 2022 r., na wniosek z dnia 9 lutego 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o.,w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy  fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 położonych w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo.”, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730-4/2022 umarzająca niniejsze postępowanie.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie
z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,
składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej
decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.


Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 30 marca 2022 r.

WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewicz
ZPiPF.6730-4.2022 z dnia 30.03.2022 r..pdf (499kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 marca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 marca 2022, 14:05:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 marca 2022, 14:14:55)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 781