Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW z etapowaniem –każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142, 143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 28 lutego 2022 r.

ZPiPF. 6730-57/2021

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2022 r., na wniosek z dnia 27 grudnia 2021 r. KPE FARMS Sp. z o.o., została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730-57/2021 odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW z etapowaniem –każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 70, 139, 142,143/2, 144 położonych w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo", realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 28 luty 2022 r.


Decyzja.pdf (5661kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 lutego 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 lutego 2022, 14:51:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547