Budowa sieci wodociągowej na działce nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF. 6733- 12/2021

Boniewo, dnia 14 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.)

zawiadamiam, że na wniosek GMINY BONIEWO z dnia 13.12.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 137/3 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo”.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy Gminy w Boniewie.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 grudnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 grudnia 2021, 20:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541