Remont/Modernizacja budynku komunalnego wraz z jego rozbudową na działkach oznaczonych nr 262/2, 263/2 i 152/3 w obrębie ewidencyjnym Boniewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF 6733-1/2/2021

Boniewo, dnia 03.12.2021 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 i art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2021 r. została wydana zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:
„Remont/Modernizacja budynku komunalnego wraz z jego rozbudową na działkach oznaczonych nr 262/2, 263/2 i 152/3 w obrębie ewidencyjnym Boniewo, gmina Boniewo”
w zakresie rodzaju inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń              w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta
Gminy Boniewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 3 grudnia 2021 r.

Decyzja.pdf (510kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 grudnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2021, 14:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303