Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV


WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF. 6733- 11/2021

Boniewo, dnia 17 września 2021 r.


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.)zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Wawrzyniak z dnia 13.09.2021 r., uzupełniony w dniu 15.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
-budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami/szafkami pomiarowymi,
- wymiana słupów linii napowietrznej SN
na dz. nr 40, 41, 39/2, 45, 46, 15, 47/1, 47/43, 47/23 w obrębie Grójczyk, gm. Boniewo
oraz na dz. nr 147, 211, 214/1 w obrębie Siemnówek, gm. Boniewo”.


Zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt Gminy Boniewo, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest zlokalizowane na terenie gminy Boniewo. Na terenie gminy Boniewo długość przedsięwzięcia wynosi około 780 metrów, natomiast na terenie gminy Lubraniec około 350 metrów.

Wójt Gminy Boniewo zobowiązuje się do prowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w porozumieniu z Burmistrzem Lubrańca, do
informowania o ww. czynnościach podejmowanych w ramach niniejszego postępowania i wpływającym materiale dowodowym, poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych
aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymywanych opinii i uzgodnień oraz przesyłania
wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewo w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędzie Gminy Boniewo i Sołectwa Grójczyk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskim w Lubrańcu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędy Gminy w Boniewie i Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 września 2021, 22:06:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587