Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo w celu zasilania działek nr 37/8 i 37/4WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733- 8/2021

Boniewo, dnia 26.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1 w miejscowościŁączewna, gm. Boniewo w celu zasilania działek nr 37/8 i 37/4”.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
przy ul. Szkolnej 28, 87-8 51 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta
Gminy Boniewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 26 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 sierpnia 2021, 12:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648