„Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo w celu zasilenia działek nr 37/8 i 37/4


WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733-8/2021

Boniewo, dnia 3 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.poz. 741 ze zm.)zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięciapn.: „Budowa sieci kablowej nn 0,4kV na działkach oznaczonych nr 37/10, 49/1 i 55/1w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo w celu zasilenia działek nr 37/8 i 37/4”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodówi materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju4 w godzinach od 715 – 1515.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2021, 09:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647