Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnejna dz. oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowości Grójczyk, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF. 6733-7/2021

Boniewo, dnia 29 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.)

zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu, RD Radziejów,w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Sławomir Zajączkowski z dnia 23.06.2021 r. /data wpływu: 28.06.2021 r./, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynków rekreacji indywidualnej na dz. oznaczonych nr 47/1 i 47/24 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń             w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 czerwca 2021, 12:43:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272