Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 160 i 203/1 w miejscowości Boniewo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733- 4/2021

Boniewo, dnia 22.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego na działkach oznaczonych nr 160 i 203/1 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 7:15 – 15:15.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy     z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia 22 czerwca 2021 r.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 czerwca 2021, 20:56:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422