Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 21, 17/12,17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF. 6733-6/2021

Boniewo, dnia 14 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.)zawiadamiam, że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 14.06.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 21, 17/12,17/9, 17/10, 17/11 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 14 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 czerwca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 czerwca 2021, 21:42:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449