Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF 6733-5/1/2019

Boniewo, dnia 19 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 61 §4, art. 10 §1, art. 49, art. 155 Ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania,że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 18.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo ”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 maja 2021, 11:11:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440