Budowa budynku świetlicy wiejskiej z altaną i placem zabaw na działce nr 234/1 w miejscowości Anielin, obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo -obwieszczenie

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733-3/2021

Boniewo, dnia 7 maja 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej z altaną i placem zabaw na działce nr 234/1 w miejscowości Anielin, obręb Osiecz Wielki, gm. Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (7 maja 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2021, 13:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444