Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 160 i 203/1 w miejscowości Boniewo,gm. Boniewo


 
WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr ZPiPF. 6733-4/2021                                          

Boniewo, dnia 28 kwietnia 2021 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek Pełnomocnika Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z dnia 26.04.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 160 i 203/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia 28.04.2021 r.
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 kwietnia 2021, 13:56:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442