Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV - powiązanie linii napowietrznej GPZ Lubraniec - Izbica oraz linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Osiecz (pomiędzy ST Pasieka a ST Lubomin – 3 Wieś) ...

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733-1/2021

Boniewo, dnia 15 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)


zawiadamia strony

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV - powiązanie linii napowietrznej GPZ Lubraniec - Izbica oraz linii napowietrznej GPZ Lubraniec – Osiecz (pomiędzy ST Pasieka a ST Lubomin – 3 Wieś) na działkach oznaczonych nr 78/1, 79, 84/1 obręb Lubomin Wieś, nr 11 obręb Lubomin Rządowy, gmina Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 7:15 – 15:15 .


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 kwietnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2021, 08:34:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553