Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków usługowo-handlowych na zespół budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy) wraz z rozbudową na działkach nr 262/2, 263/2 i 152/3 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr ZPiPF 6733-2/2021                                                             

Boniewo, dnia 26 marca 2021 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 24.03.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków usługowo-handlowych na zespół budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy) wraz z rozbudową na działkach nr 262/2, 263/2                      i 152/3 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłosze w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 marca 2021, 15:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549