„Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej na działce oznaczonej nr 17/20 obręb Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF 6733-6/2020


Boniewo, dnia 31.12.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:

„Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej na działce oznaczonej nr 17/20 obręb Boniewo, gmina Boniewo.

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 grudnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 grudnia 2020, 11:14:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586