Budowa sieci kablowej NN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywidualnej”


 
WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr ZPiPF.6733-5/2020                   Boniewo, dnia 5 listopada 2020 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Toruń Rejon Dystrybucji Radziejów, w imieniu której działa pełnomocnik Sławomir Zajączkowski z dnia 06.10.2020 r. /data wpływu:08.10.2020 r./ uzupełnionego w dniu 05.11.2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa sieci kablowej NN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr 47/1, 47/17, 47/18 obręb Grójczyk, gmina Boniewo w celu zasilenia obiektów rekreacji indywiduwalnej”
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
Wójt Gminy Boniewo
 
Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 listopada 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 listopada 2020, 08:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594