„Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

Nr ZPiPF.6733-1/1/2020

Boniewo, dnia 16.10.2020 r.OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.10.2020 r. została wydana zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 października 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 października 2020, 08:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381