„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 16.06.2020 r.

Nr TIiRG 6733-3/2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:
„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia
nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia
14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Boniewo.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo
przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 czerwca 2020, 11:46:52)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2020, 11:40:43)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707