Przebudowa linii napowietrznej NN-0,4 kV zasilanej ze stacji Osiecz Mały 2 - Obwód 100 na działkach nr 23/2 i 38/3 położonych w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo.”


WÓJT GMINY BONIEWO
 
   Nr TIiRG 6733-4/2020                                       Boniewo, dnia 22 maja 2020 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.)
zawiadamiam, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddział Toruń Rejon Dystrybucji Radziejów, w imieniu której działa pełnomocnik Sławomir Zajączkowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Przebudowa linii napowietrznej NN-0,4 kV zasilanej ze stacji Osiecz Mały 2 - Obwód 100
na działkach nr 23/2 i 38/3 położonych w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Boniewo.”
 

         Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń       w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Osiecz Wielki, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
                                                       Wójt Gminy Boniewo
                                                         Marek Klimkiewicz
 
                                                                             
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 maja 2020, 12:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797