OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV...


 
WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr TIiRG 6733-3/2020                                               Boniewo, dnia 20 kwietnia 2020 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.)
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 
1. Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
2. Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV,
3. Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV,
4. Budowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej zintegrowanej - szt. 1,
5. Wymiana słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV,
6. Demontaż rozłącznika bezpiecznikowego zabudowanego na istn. słupie nn-0,4 kV,
7. Montaż rozłącznika bezpiecznikowego na istn. słupie nn-0,4 kV
 
w miejscowości  Boniewo, gm. Boniewo dla dz. ewid.: 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1.”
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 


OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Obowieszczenie o zakończeniu zb dowodów.odt (17kB) plik

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 kwietnia 2020, 11:36:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (26 maja 2020, 07:58:56)
Zmieniono: OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 791