„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.


WÓJT GMINY BONIEWO
 
   Nr TIiRG 6733-2/2020                                       Boniewo, dnia 31 marca 2020 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 61 §4, art. 10 §1, art. 49 Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 
zawiadamiam strony postępowania,
 
że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 31.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.       
 
         Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń     w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Obowieszczenie o zakończeniu zb dowodów.odt (17kB) plik
                                                             
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego TIiRG.6733.1.2020.odt (18kB) plik
Wójt Gminy Boniewo
                                                               Marek Klimkiewicz
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 marca 2020, 09:03:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 maja 2020, 15:05:35)
Zmieniono: wydanie decyzji celu publicznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 758