„Zmiana sposobu użytkowania części budynku będącej własnością gminy na klub seniora na działce oznaczonej nr 136/1 w miejscowości Osiecz Mały, gmina Boniewo”


 
    WÓJT GMINY BONIEWO
       Nr TIiRG 6733-3/2019                                 Boniewo, dnia 17.10.2019 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.10.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:
 
 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku będącej własnością gminy na klub seniora na działce oznaczonej nr 136/1 w miejscowości Osiecz Mały, gmina Boniewo”
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.
 
 
                                                                               Wójt Gminy Boniewo
                                                                              Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 października 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 października 2019, 15:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784