o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 26 września 2019 r.Nr TIiRG 6733-3/2019OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 61 §4, art. 10 §1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 16.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowanie części budynku będącej własnością Gminy na  Klubu Seniora na działce oznaczonej nr 136/1 w miejscowości Osiecz Mały, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 września 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 września 2019, 10:27:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 października 2019, 14:35:40)
Zmieniono: korekta nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 655