Zmiana konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce o numerze ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 8 lipca 2019 r.Nr TIiRG 6733-2/2019OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Gminy Boniewo reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joanne Podlaską z dnia 02.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną na części działki oznaczonej nr 15/2 w miejscowości Otmianowo, gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (8 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2019, 12:55:49)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2019, 14:28:18)
Zmieniono: zmiana zakresu obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 695