1. Budowa linii kablowej SN 15 kV 2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV 3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV


WÓJT GMINY BONIEWO
 
Nr TIiRG 6733-1/2019                                                                

 Boniewo, dnia 30 maja 2019 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 t.j.) oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945 t.j.)  w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
 
1. Budowa linii kablowej SN 15 kV
2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV
3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV
 
w miejscowości  Obałki, gm. Izbica Kujawska dla dz. ewid. : 64, 65, 66, 62, 20, 60, 121,
Bierzyn, gm. Boniewo dla dz. ewid. : 106, 166, 167.”
 
zawiadamiam strony postępowania,
 
że zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 19 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do wydania decyzji       o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt Gminy Boniewo, gdyż przedsięwzięcie  w większej części jest zlokalizowane na terenie gminy Boniewo. Na terenie gminy Boniewo długość przedsięwzięcia wynosi około 850 metrów, natomiast na terenie gminy Izbica Kujawska około 700 metrów.
 
            Wójt Gminy Boniewo zobowiązuje się do prowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w porozumieniu z Burmistrzem Izbicy Kujawskiej, do informowania o ww. czynnościach podejmowanych w ramach niniejszego postępowania i wpływającym materiale dowodowym, poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymywanych opinii i uzgodnień oraz przesyłania wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Izbica Kujawska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbica Kujawska.
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (30 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2019, 10:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499