OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


WÓJT GMINY BONIEWO
 
 
Nr TIiRG 6733-4/2018                                         Boniewo, dnia  22 października 2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Zgodnie z  art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2017, poz. 1073 t.j. ze zm.), art. 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.),
z a w i a d a m i am, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A.  Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej  przez pełnomocnika  Piotra Wawrzyniaka ul. Zielona 31, 87-820 Kowal, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji :
 
a/ budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
b/ budowa energetycznej linni kablowejj średniego napięcia SN-15kV,
c/ budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafa pomiarową
w obrębie  miejscowości Sułkówek  na działkach numer geodezyjny  83/1, 87/1, 102, 134/1 Gmina Boniewo.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie  w Urzędzie Gminy Boniewie  w pokoju nr 4, codziennie w godzinach  od 7:15 do 15:15.
 
Zgodnie z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjne, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie internetowej – www.boniewo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 października 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 października 2018, 10:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593