Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin”


 
 
 
 
Nr TIiRG 7331-38/09                                                          Boniewo, dnia 08.12.2009 r.
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI  CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku  Nr 80 poz. 717), zawiadamiam że na wniosek Wójta Gminy Boniewo  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadanie inwestycyjne  „ Przebudowa drogi gminnej                    w miejscowości Lubomin”
 
Zakres inwestycji :
 
Odcinek drogi składa się z dwóch odcinków o długości 1146 mb i 1438,52 mb. Swój początek ma na krawędzi drogi powiatowej nr 2931 C Izbica kujawska – Boniewo- Borzymie
a koniec na drodze gminnej w miejscowości Skarbanowo leżącej na terenie gminy Izbica Kujawska. Projektuje się drogę o szerokości  3,5 m i w tym etapie  założono wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości           20 cm, warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm, nawierzchnia  - podwójnie powierzchniowo utrwalana grysami i emulsją kationową szybko rozpadową  jako dolna warstwa grysy 8-11 a górne 5-8 mm.
Zaprojektowany przebieg drogi pokrywa się z istniejącym  śladem drogi a korekty dotyczą wprowadzenia łuków. Sadki poprzeczne zaprojektowano na odcinkach prostych daszkowy         4 % a na łukach poziomych zaprojektowano spadek  jednostronny 8,0 % .
 
W załączeniu :
- mapa.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (8 grudnia 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 grudnia 2009, 13:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2158