Przedmiotem postępowania jest zakup i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów związanych z przeprowadzaniem działań partycypacyjnych w ramach zadania;Przygotowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Boniewo .

Zdjęcie
Boniewo.10.03.2017 rok
 
Opracowanie Programu Rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zapytanie ofertowe


Termin składania ofert do dnia 20 marca 2017 roku
Nazwa zamawiającego
Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej / faksem w terminie do 20.03.2017 roku  do godz. 13.00. Ofertę należy złożyć w urzędzie gminy Boniewo ul. Szkolna 28, Boniewo  od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15 w ostatnim dniu do godz. 13:00  na adres:  Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo .Numer faksu 54 2840671
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
bywalska@wp.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zdzisława Bywalska
opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zakup i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów związanych z przeprowadzaniem działań partycypacyjnych   w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo :
 
200 sztuk   
1. Długopis metalowy z chromowanymi wykończeniami i smukłym klipem.  Długopis wyposażony w duży niebieski wkład piszący na niebiesko, Logo – 200 szt.
2. Notes  z okładką miękką   w kratkę, klejone  na gorąco od góry. A4 ( 210 x 297) – 100 sztuk kartek , logo- 200 szt.
3. Teczki z gumką  ,A4 pojemność  teczki  minimum 100 sztuk kartek .Grzbiet regulowany od 8mm do 24mm Sztywny karton dwustronnie bielony .Folia błysk lub mat jednostronnie Elastyczna gumka przymocowana do tylnej strony. Teczki dostosowane do grubości notesów , logo -200 szt.

Wykonane materiały / długopisy, notesy, teczki/ będą wykonane z kolorowy logo w układzie :
 
Zdjęcie


Wykonując nadruk należy przestrzegać przepisów zawartych w :
Księga identyfikacji wizualnej marki Fundusze europejskie i znaki programów spójności 2014-2020 oraz Podręcznik Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020Karta wizualizacyjna dla Programu Pomoc Techniczna
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania i dostarczenia zamówienia  do 28 marca 2017 roku .


  Warunki płatności przelew 30 dni od daty dostarczenia faktury , oraz zamówionych materiałów.


Dodatkowe warunki
1. Oferta musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim, na formularzu ofertowym, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie w formie pisemnej.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
6. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia.
7. Do oferty należy dołączyć wymagane w niniejszym zapytaniu oświadczenie.
Warunki zmiany umowy
XI. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych Zamawiającego;
3) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji Projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem;
4) nastąpi zmiana harmonogramu realizacji Projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania Projektu (zmiany harmonogramu płatności).

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. Formularz oferty
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium:
1) Cena – waga 80%.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w oparciu o następujący wzór:


najniższa cena brutto
---------------------------------------------------------------------x 80 pkt. = liczba punktów ocenianej oferty
 cena brutto oferty badanej


2) Termin realizacji  zamówienia - 20%
 
5 dni od otrzymania zamówienia – 20 pkt
6 dni od otrzymania zamówienia – 15 pkt
7 dnia od otrzymania zamówienia – 10 pkt
8 dni od otrzymania zamówienia -  5 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów = Liczba punktów Kryterium 1 + Liczba punktów Kryterium 2

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wynikającym z Zapytania ofertowego i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą zgodnie
z postanowieniami zapytania ofertowego.
Wykluczenia
Osoby powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  
wzór oferty pobierz (13kB) word , oświadczenie  pobierz (12kB) wordBoniewo , dnia 21.03.2017  rok
 
  ZPiPF.PR.1.2017
 
 
Wynik przeprowadzonego postępowania
 

zakup i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów związanych z przeprowadzaniem działań partycypacyjnych   w ramach zadania „Przygotowanie Programu rewitalizacji” dla Gminy Boniewo
 
Zawiadamiam Państwa , iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 
prowadzonym przez Gminę  Boniewo w trybie zapytania o cenę  za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Pro-factum S.J. Krzysztof Pasierbek ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin
 która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny  cena  75,53 pkt  , termin realizacji zamówienia 20 pkt  razem 95,53  pkt
Z uwagi na powyższe ofertę wybrano jako wykonawcę zadania w/w.
I. Złożone oferty :
1.      Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwester  Grus 56-120 Brzeg Dl. ul. Wilcza 8/1 ilość punktów podczas oceny  cena  63,61  pkt  , termin realizacji zamówienia 5 pkt  razem 68,61   pkt
2.      F.H.U. Europartners Mirosław Dudek ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy ilość punktów podczas oceny  cena  70,89 pkt  , termin realizacji zamówienia 5 pkt  razem 75,89   pkt
3.      F.H. ZAKOLADA Michał Zakrzewski ul. Rzemieślnicza 46, 87-103 Mała Nieszawka ilość punktów podczas oceny  cena  80  pkt  , termin realizacji zamówienia 5 pkt  razem 85,00  pkt
4.      Agencja Reklamowa Kameloeon Małgorzata Frydryszewska ul. Spółdzielcza  10, 87-800 Włocławek ilość punktów podczas oceny  cena  65,41  pkt  , termin realizacji zamówienia 15 pkt  razem 80,41   pkt
5.      Pro-factum S.J. Krzysztof Pasierbek ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin ilość punktów podczas oceny  cena  75,53 pkt  , termin realizacji zamówienia 20 pkt  razem 95,53  pkt
6.      Agencja reklamowa SPLENDOR Małgorzata Długołęcka ul. Ptasia 2/39, 87-800 Włocławek ilość punktów podczas oceny  cena  51,63  pkt  , termin realizacji zamówienia 5 pkt  razem 56,63  pkt

Dziękujemy za złożone oferty .
 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 marca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 marca 2017, 12:42:36)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 marca 2017, 13:37:30)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 893