Informacja w sprawie programu rewitalizacji


Zdjęcie

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

  INFORMACJA W SPRAWIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BONIEWO
 

 
 
Rewitalizacja w okresie programowania UE 2014-2020
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań Gminy oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, władze lokalne oraz właścicieli nieruchomości.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. Co więcej obszar zdegradowany cechuje się co najmniej jednym negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Obszar rewitalizacji stanowi element obszaru zdegradowanego, z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ponadto obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Według Ustawy obszar rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
 
Proces rewitalizacji Gminy Boniewo
 
Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych  w celu ubiegania się o środki finansowe
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń 2016r.określają, iż Program rewitalizacji uwzględnić powinien działania zintegrowane, całościowe (powiązane wzajemnie projekty/przedsięwzięcia), obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, albo środowiskowe, na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie i będą prowadzone w sposób zaplanowany zgodnie z harmonogramem w Programie Rewitalizacji.
Realizacja podstawowego celu procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie wartości społecznych, przestrzennych i gospodarczych w wyznaczonych obszarach Gminy Boniewo, odbywa się poprzez wdrożenie szeregu instrumentów operacyjnych i strategicznych, w ramach kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych. W związku z występowaniem potencjalnych obszarów problemowych na terenie Gminy Boniewo niezbędnym jest podjęcie prac w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo 2017-2023.
Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,z godnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .
 
Prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
 
Gmina Boniewo realizuje proces rewitalizacji i aktualnie trwają prace nad Diagnozą Gminy dla potrzeb rewitalizacji w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Obszar wyznaczony zostanie na podstawie analizy wskaźników odnoszących się do głównych problemów społeczno-gospodarczych Gminy. Po jego wyznaczeniu według kryteriów Zasad
Obszar zostanie poddany konsultacjom społecznym. Dla zatwierdzonego obszaru opracowany zostanie Program Rewitalizacji na lata 2017 -2023, który będzie zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Boniewo.
Aktualnie opracowano zestaw danych które będą pozyskane od instytucji partnerów Programu,
a także wskaźników dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego do rewitalizacji w Gminie Boniewo. Uwzględnione będą także wyniki analiz strategicznych oraz analiz (wskaźnikowych
i jakościowych) aktualnych danych statystycznych i danych instytucji gminnych odnoszących się do następujących zjawisk problemowych w następujących sferach funkcjonowania gminy:
1. Sfera społeczna
-          bezrobocie
-          ubóstwo
-          edukacja (w tym przedszkolna)
-          frekwencja wyborcza
-          przestępczość
2. Sfera funkcjonalno-przestrzenna
-          jakość terenów publicznych (w tym budynków użyteczności publicznej)
-          stan infrastruktury technicznej i społecznej
3.Sfera gospodarcza
-          stan gospodarki w mieście (liczba podmiotów, ocena potencjału gospodarczego)
4. Sfera środowiskowa
-        stan środowiska naturalnego (w tym jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta).
Następnie poddano występujące w poszczególnych sferach zjawiska analizie pod kątem występowania określonych problemów w ujęciu lokalizacji na mapie miasta.
Podstawą dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego będzie występująca w niektórych częściach Gminy Boniewo ( sołectwach /miejscowościach) koncentracja negatywnych zjawisk społecznych.
 
Planowane efekty rewitalizacji
 
Program Rewitalizacji ma na celu ograniczenie i rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych na obszarach zdegradowanych. Wdrażanie programu jest procesem wieloletnim  i prowadzone będzie poprzez zintegrowane projekty na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, realizowane we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej Gminy Boniewo przez partnerów rewitalizacji, w tym  samorząd gminy, organizacje, a także Lokalne Grupy Działania (LGD). Program Rewitalizacji stanowić będzie formalną podstawę ubiegania się
o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w celu poprawy zdegradowanych obszarów, pobudzenia ożywienia gospodarczego, aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców, integracji społecznej mieszkańców, wprowadzenia rozwiązań środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Program Rewitalizacji pozwoli także na ubieganie się  Gminy Boniewo
o dofinansowanie dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został wyodrębniony Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich  i wiejskich. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie przez Gminę Programu Rewitalizacji. Dokument uwzględniać będzie wytyczne  zawarte w  Załączniku 10 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020  Rewitalizację w Polsce wspierają m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji.  Działania z zakresu rewitalizacji wpisują się również w Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Inwestycje infrastrukturalne w ramach obecnego procesu rewitalizacji będą uzupełnieniem planowanych lub realizowanych interwencji EFS, które mają wywołać określony efekt społeczno-gospodarczy.
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 marca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 marca 2017, 14:26:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 marca 2017, 15:13:34)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 987