w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BoniewoProjekt   z dnia  28 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................    
 
Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Boniewo
z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016  r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.Załącznik do uchwały Nr X/..../19
Rady Gminy Boniewo
z dnia 20 listopada 2019 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo
§ 1. 1.  Ustala się, że obowiązek selektywnego zbierania na nieruchomościach  i odbierania  odpadów komunalnych z nieruchomości  na terenie Gminy Boniewo obejmuje następujące rodzaje  odpadów:
1) papieru ( tektury ,gazet, ulotek, kartonów),
2) metali,
3) tworzyw sztucznych,
4) opakowań wielomateriałowych,
5) szkła,
6) bioodpady,
7) popiół.
2. Poszczególne rodzaje odpadów wymienionych w ust.1 należy gromadzić w przeznaczonych do nich specjalnych pojemnikach/ workach, oznakowanych różnymi kolorami, określonych szczegółowo w § 5.
3. Odpady pozostałe po procesie segregacji oraz odpady zbierane w sposób nieselektywny należy gromadzić w odrębnym pojemniku określonym w § 5 ust. 3.
4. Właściciele nieruchomości gromadzą również w sposób selektywny niżej wymienione odpady i przekazują je samodzielnie do  gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK):
1) odpady niebezpieczne (lakiery, farby, świetlówki),
2) przeterminowane leki i chemikalia,
3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyjątkiem eternitu, papy i materiałów termoizolacyjnych
9) odpady tekstylne i odzież.
§ 2. 1.  Na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi możliwe jest gromadzenie bioodpadów  komunalnych w postaci odpadów kuchennych  spożywczych (obierki, resztki warzyw i owoców) i odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni, w kompostownikach przydomowych  spełniających warunki określone niżej.
2. Kompostownik przydomowy, powinien mieć formę luźnej pryzmy lub być zabudowany ściankami ażurowymi typu drewno lub siatka itp. Wielkość kompostownika nie powinna przekraczać 120 cm wysokości i 150 cm szerokości. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniający swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom. Lokalizacja kompostownika powinna być nie uciążliwa dla otoczenia i nie naruszać odrębnych przepisów.
§ 3. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości odbywa się w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających i poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń na skraju chodnika w sposób nie utrudniający ruchu pieszych.
§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest:
1) na nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że dokonywane jest na terenie utwardzonym  przy użyciu środków myjących  ulegających biodegradacji a powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:
1) nie powodowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz nieruchomości sąsiadujące w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach(pojemnikach) do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1.   Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych :
1) kosze uliczne o pojemności  35 l;
2) pojemniki o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
3) worki o pojemności  60 l;
4) kontenery o pojemności  3 000 l;
2. Wielkość pojemników winna być dostosowana:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości odbioru odpadów,
2) w nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – do rodzaju prowadzonej działalności, powierzchni budynku lub nieruchomości, liczby pracujących lub przebywających osób oraz częstotliwości odbioru odpadów,
3) w sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z odpowiedniego materiału.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników ( worków) przeznaczonych do:
1) zbierania papieru (  tektury, gazet, ulotek, kartonów ) – kolor niebieski;
2) zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – kolor żółty;
3) zbierania odpadów ze szkła – kolor zielony;
4) zbierania bioodpadów  – kolor brązowy;
5) zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych) oraz pozostałych po procesie segregacji – kolor czarny.
6) zbierania popiołu z palenisk domowych - czarny
4. Pojemnik ( worek ) do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku ( worku ).
§ 6. 1.   Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego do zbierania odpadów służą kosze uliczne o pojemności 35 l.
2. Kosze, o których mowa w ust. 1 lokalizuje się na chodnikach, przy obiektach użyteczności publicznej, przy przystankach komunikacji publicznej, w miejscach najczęściej uczęszczanych. Kosze powinny by rozmieszczone w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszych.
§ 7. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości na własny koszt w pojemniki, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. Przez okres dopuszczenia gromadzenia odpadów w workach, worki te zapewnia gmina.
§ 8. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości poprzez ich mycie i czyszczenie oraz okresowe  dezynfekowanie. Pojemniki powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych  i wytrzymałych.
2. Pojemniki/worki do gromadzenia odpadów na nieruchomości powinny być jak najmniej widoczne i nieuciążliwe dla osób korzystających z nieruchomości sąsiednich.
3. W dniach wyznaczonych do odbioru odpadów z nieruchomości obowiązkiem właściciela jest ustawienie  pojemników/ worków w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.
Rozdział 3.
Utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów
§ 9. Miejsca, w których na nieruchomości są gromadzone  odpady powinny być  utrzymywane w czystości i porządku, zabezpieczone przed dostępem do nich gryzoni,  zwierząt domowych oraz roznoszeniem odpadów przez wiatr a także znajdować się  w oddaleniu od okien i drzwi budynków. Nie należy dopuszczać do przepełnienia pojemników i worków oraz nie gromadzić odpadów poza workami i pojemnikami.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nioeczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uzytku publicznego
§ 10. 1.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przez uprawnionego przedsiębiorcę, z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) odpady pozostałe z procesu segregacji oraz zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane ) - raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu,
2) bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu,
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – jeden raz  na dwa  miesiące,
4) papier ( tektura, gazety, ulotki, karton) – jeden raz na dwa miesiące,
5) szkło – jeden raz na dwa miesiące,
6) popiół z palenisk domowych – jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października  do 30 kwietnia, w pozostałych miesiącach  - jeden raz  ( w miesiącu  lipcu ),
2. Ustala się sposób pozbywania się odpadów innych niż wymienione w ust. 1:
1) przeterminowane leki i chemikalia należy  wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się  w aptece  lub dostarczyć do PSZOK,
2) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać  do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów  lub dostarczyć do PSZOK,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu lub dostarczyć do PSZOK,
4) zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, z wyjątkiem eternitu, papy i materiałów termoizolacyjnych należy dostarczyć do PSZOK,
5) odpady niebezpieczne (lakiery, farby, świetlówki) należy dostarczyć do PSZOK,
6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki oraz odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do PSZOK.
3. Odbiór odpadów komunalnych  z terenu, na którym znajdują się na działki  rekreacyjno – wypoczynkowe lub zabudowane domkami letniskowymi  będzie  dokonywany dwa razy w miesiącu w okresie  od 1 maja do 31 października.
4. Kosze uliczne opróżniane są z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
§ 11. 1.   Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego konstrukcji eksploatacyjnej, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy wywozić z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
2. Opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków może  być dokonywane wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Boniewo, na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości.
§ 12. 1.  Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady  mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą  działającym na terenie Gminy Boniewo  wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
2. Gmina ma prawo domagać się udokumentowania wykonania obowiązku o, którym mowa w ust.1 poprzez okazanie przez właściciela nieruchomości umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za wykonanie usług.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1.  Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania,
2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,
3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.
4) zagospodarowywanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie na terenie nieruchomości,
2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;
3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1.   Określa się następujące obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
1) stały i skuteczny dozór,
2) niedopuszczanie do samotnego przebywania zwierząt domowych w miejscach publicznych bez kagańców,
3) usuwanie przez właścicieli lub opiekunów  zwierząt odchodów pozostawianych przez te zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
4) w miejscach publicznych prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającemu otoczeniu – również w nałożonym kagańcu,
5) ogrodzenie nieruchomości,  na której chowany jest pies, w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, zwłaszcza dzieci oraz oznakowanie nieruchomości odpowiednią tabliczką.
2. Zwolnienie zwierzęcia domowego z uwięzi poza terenem własnej nieruchomości jest dopuszczalne wyłącznie na terenach zielonych, specjalnie oznakowanych oraz, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
3. Zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do zapobiegania i eliminowania hałasów (długotrwałego szczekania lub wycia) w godz. 22.00 – 6.00, roznoszenia insektów i pasożytów oraz nieprzyjemnej woni.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 15. 1.  Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej tj. terenach zajętych pod budownictwo jednorodzinne, terenach rekreacyjnych i letniskowych pod warunkiem, że będzie ono prowadzone z zachowaniem należytych warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na sąsiadujące nieruchomości i ich właścicieli.
2. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 16. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Boniewo, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (29 listopada 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 listopada 2019, 11:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628