PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2013-2032 -projekt


 
UCHWAŁA NR…………………………
RADY GMINY W BONIEWIE
Z DNIA …………………………………
 
w sprawie uchwalenia
 
PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BONIEWO NA LATA 2013-2032
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.  U. z 2013 r poz. 594), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2010 r. (MP nr 33, poz. 481)
 
RADA
 
GMINY W BONIEWIE
 
uchwala co następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032 „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

PROGRAM dalej (1408kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (28 października 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 października 2013, 13:35:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579