- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze .................


- projekt –
UCHWAŁA Nr XXIII/…/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze
2914 C- Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km 15+210
i nr 2929 C – Osiecz Wielki – Chodecz  od km 1+470 do 1+750
 
            Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Wójta Gminy Boniewo od Zarządu Powiatu Włocławskiego zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C- Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km 15+210 na odcinku o długości 1300 mb w miejscowości Osiecz Wielki i nr 2929 C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 1+470 do 1+750 na odcinku o długości 280 mb w miejscowości Sarnowo.
 
            § 2. Przejęcie zarządzania i jego szczegółowe warunki nastąpi w trybie porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Włocławskiego i Wójtem Gminy Boniewo.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda
                                  
 
 
 
Uzasadnienie
W związku z remontem ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec – Boniewo – Cetty w miejscowości Osiecz Wielki i nr 2929 C – Osiecz Wielki – Chodecz  od km 1+470 do 1+750 na odcinku wdrażanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014  zachodzi konieczność zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu we Włocławku, który jest zarządcą w/w drogi przebiegającej przez teren Gminy Boniewo.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 20:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1918