- projekt – UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości


- projekt –
UCHWAŁA Nr XXIII/…./13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281;
z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ) uchwala się, co następuje:
 
 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Boniewo nieruchomości oznaczonej numerem 144/14 o pow. 0,1222 ha położonej w miejscowości Boniewo przy ul. Kolejowej od Pana Tadeusza Walczaka zam. Chodecz
ul. Plac Kościuszki 5.
 
§ 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 przeznaczona jest pod drogę.
           
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 20:02:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1824