- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r.w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej ...........


- projekt -
UCHWAŁA Nr XXIII/…./13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
 
w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C – Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – od km 9 + 613 do km 14 + 474 oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153  ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przystąpić do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C – Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – od km 9 + 613 do km 14 + 474”.
 
            § 2. Wspomóc Powiat Włocławski, w celu należytej realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, środkami finansowymi w wysokości 21 % wkładu własnego Powiatu Włocławskiego w to zadanie.
 
            § 3. Pomoc przekazać po odbiorze zadania, o którym mowa w § 1.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
 
 
Uzasadnienie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C – Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie – od km 9 + 613 do km 14 + 474” zakłada udział finansowy Gminy w realizowanym zadaniu. Rozmowy prowadzone z powiatem włocławskim oraz zasady oceny wniosków o dofinansowanie przekonują do określenia udziału procentowego Gminy na poziomie 21 % wkładu własnego powiatu.
            Mając powyższe na uwadze wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały
w przedłożonym brzmieniu.
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 20:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1928