- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2013 r.


- projekt -
UCHWAŁA Nr XXIII/…/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
 
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2013 r.
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567,
z 2013 r. poz. 153 ) uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Przyjąć plany pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na rok 2013 określone 
w załącznikach nr 1,2,3,4, do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                                                                                                    
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy          
                                                                                  Jarosław Gazda         

Załącznik Nr 1 dalej (28kB) word Załącznik Nr 2 dalej (34kB) word Załącznik Nr 3 dalej (31kB) word załącznik Nr 4 dalej (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 19:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684