- projekt - UCHWAŁA Nr XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2013 r


- projekt -
UCHWAŁA Nr XXIII/…/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2013 r.
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ) uchwala się, co następuje :
 
 
 
            § 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na rok 2013 określony 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                             Przewodniczący Rady Gminy                                                                   Jarosław Gazda


załacznik dalej (39kB) word
                                                                                             

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 19:46:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588