- projekt – UCHWAŁA NR XXII/…./13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo


- projekt –
UCHWAŁA NR XXII/…./13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów  publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo
 
            Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się sieć oraz granice obwodów publicznych szkół prowadzonych przez gminę Boniewo:
Gimnazjum w Boniewie ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Anielin, Arciszewo, Bnin, Boniewo, Bierzyn, Czuple, Grójec, Grójczyk, Janowo, Jastrzębiec, Jerzmanowo, Lubomin, Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy, Kaniewo, Łączewna, Łąki Wielkie, Łąki Markowe, Łąki Zwiastowe, Michałowo, Mikołajki, Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Otmianowo, Paruszewice, Sarnowo, Sieroszewo, Sułkówek, Wólka Paruszewska, Żurawice.
 
Szkoła Podstawowa w Boniewie ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo.
Obwód szkoły obejmuje miejscowości :  Anielin, Arciszewo, Bnin, Boniewo, Bierzyn, Czuple, Grójec, Grójczyk, Janowo, Jastrzębiec, Jerzmanowo, Lubomin, Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy, Kaniewo, Łączewna, Łąki Wielkie, Łąki Markowe, Łąki Zwiastowe, Michałowo, Mikołajki, Osiecz Wielki, Osiecz Mały, Otmianowo, Paruszewice, Sarnowo, Sieroszewo, Sułkówek, Wólka Paruszewska, Żurawice.
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/31/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia obwodu szkoły Podstawowej w Boniewie i Uchwała Nr VI/32/99
Rady Gminy Boniewo z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Boniewie.
 
§ 3. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Boniewo.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                        Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty do zadań rady gminy należy ustalenie planu sieci oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy.
      W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Boniewo zachodzi konieczność zmiany granic obwodów szkół publicznych prowadzonych przez gminę. Wynika to przede wszystkim z zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym z dniem 31 sierpnia 2013 r. oraz uaktualnienia dotychczasowych granic obwodów zgodnie z istniejącą siecią szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo.
Obwody wymienionych szkół obejmują obszar całej gminy, bowiem Szkoła Podstawowa w Boniewie  i Gimnazjum w Boniewie są jedynymi placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy.
      W powyższym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                        Jarosław Gazda
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 19:44:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516