Projekt – UCHWAŁA NR XXIII/…/13 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym


- Projekt –
UCHWAŁA NR XXIII/…/13
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2013 r.
 
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 1281, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ) oraz art. 59 ust 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 , Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,  Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,  Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979  ) oraz art.12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707;z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy uchwala się, co następuje :
 
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013r. następuje likwidacja  Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym.
 
§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Boniewie .
 
§ 3. Obwód likwidowanej szkoły  przejmie Szkoła Podstawowa w Boniewie.
 
§ 4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Boniewo w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazać należy Kujawsko – Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
 
§ 5. Zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje Urząd Gminy Boniewo. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Boniewo.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda
 
Uzasadnienie
 
W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Gminy Boniewo podjęta uchwałę Nr XVII/92/12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym. Zamiar likwidacji szkoły uzasadniony jest następującymi przesłankami:
- Od kilku lat zmniejsza się liczba uczniów tej szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszcza 48 uczniów. Prognoza demograficzna na przyszłe lata przedstawia się następująco: rok szkolny 2013/2014 – 36 uczniów, 2014/2015 – 34 uczniów, 2015/2016 – 32 uczniów, 2016/2017 – 26 uczniów, 2017/2018 – 21 uczniów.
Do Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym w chwili obecnej uczęszcza 21 dzieci spoza terenu Gminy Boniewo ( z miejscowości Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska ).
- Podkreślić należy, że na terenie Gminy Boniewo w ciągu ostatnich kilku lat zauważa się zmniejszenie liczby ludności.
Wynikająca z małej liczby uczniów konieczność łączenia klas niekorzystnie wpływa na realizację programu nauczania oraz stwarza dzieciom bariery psychologiczne po przejściu do gimnazjum.
- Za likwidacją szkoły przemawiają również względy ekonomiczne. Koszt utrzymania jednego ucznia tej szkoły wynosi około 11 tys. zł, natomiast otrzymywana subwencja na ucznia to kwota nieco ponad 7 tys. zł.
- Po zlikwidowaniu szkoły uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół w Boniewie, Gmina zapewni bezpieczny dowóz dzieci do szkoły, opiekę świetlicową w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie lekcji oraz oczekiwania na przyjazd autobusu po zakończeniu zajęć. Szkoła w Boniewie dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi. Posiada salę gimnastyczną, stołówkę, wielofunkcyjne boiska sportowe o sztucznej nawierzchni, a w 2013 roku planuje się oddanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym umożliwi dzieciom w wieku przedszkolnym uczęszczanie do przedszkola, które wyposażone jest
W nowoczesne urządzenia edukacyjne. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  Publicznej Szkole Podstawowej w Osieczu Małym na czas nieokreślony będą mieli możliwość kontynuowania pracy w Zespole Szkół w Boniewie.
W dniu 22 01.2013 r. pismem nr DW.542.2.2013.JS Kurator Oświaty w Bydgoszczy wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji szkoły.
W tej sytuacji podjęcie uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym jest uzasadnione i niezbędne w celu przeprowadzenia czynności faktycznych zmierzających do likwidacji szkoły.
                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Jarosław Gazda

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 marca 2013, 19:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079