-projekt- UCHWAŁA Nr ……………. Rady Gminy w Boniewie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie : Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2012-2020


-projekt-
 
UCHWAŁA  Nr …………….
Rady Gminy w Boniewie
z dnia 19 listopada 2012 roku
 
w sprawie :    Przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Boniewo
na lata 2012-2020
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / Rada Gminy Boniewo  uchwala , co następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2012-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady  Gminy
 
 
Uzasadnienie:
 
Założenia do przygotowania Lokalnego Programu Rozwoju powstały w listopadzie 2011 roku w wyniku uchwały nr 54/1048/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prac pracowników Urzędu Gminy Boniewo.
Wstępny projekt dokumentu powstawał w wyniku przeprowadzenia Cyklu szkoleniowo-doradczego mającego na celu przygotowanie samorządów lokalnych do procesu planistycznego w odniesieniu do przyszłej perspektywy na lata 2014-2020 realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez firmę Dorfin sp. z o.o.
Głównymi metodami prac, wykorzystywanymi przy opracowywaniu programu były konsultacje społeczne i metody pośrednie, których wynikiem było opracowanie analizy SWOT i określenie celów rozwoju.

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2012, 11:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1823