- projekt - UCHWAŁA NR XX/…../12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowe stanowiącej własność Gminy Boniewo.


                                                          
 
                                                                
- projekt -
          
UCHWAŁA   NR  XX/…../12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 listopada 2012 roku
 
                           w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowe stanowiącej własność Gminy Boniewo.
 
 
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521 ze zmianami ) uchwala się, co następuje :
               
           
 
§ 1.
 
Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu  zabudowanej  nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/3 o pow. 5.600 m.kw. położonej w miejscowości
Osiecz Wielki.
 
§ 2.
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2012, 17:59:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1862