- projekt – UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym


- projekt –
UCHWAŁA Nr XX/…/12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym
 
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1 . W uchwale Nr XIX/92/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 64, poz. 1236) zmienionej uchwałą Nr XXIX/135/06 Rady Gminy Boniewo z dnia 26 października 2006 r. ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 144, poz. 2138) i uchwała Nr XXVI/135/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 r. ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr…..poz. ……) uchwala się, co następuje:
1)  § 11 otrzymuje brzmienie :
„ Stypendium po uwzględnieniu okoliczności, o którym mowa w § 10 ustalane jest
w wysokości :
 
Miesięczny dochód na członka w rodzinie ucznia w złotych Wysokość stypendium jako % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami )    0 - 150 do 200 %   ( 212 zł)    151 - 200 do 150 %  ( 159 zł)    201 – 300 do 100 %  ( 106 zł)    301 – 456 do  80 %                    ( 84,80 zł )
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2012, 17:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1664