-projekt - UCHWAŁA Nr XX/…/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok


-projekt -
UCHWAŁA  Nr XX/…/12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 19 listopada  2012 r.
 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
 
                Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt  8, art. 40  ust. 1 art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 ) oraz  art. 5 ust. 1, 2  i  3,  art. 7  ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (  Dz. U. z  2010 r. Nr  95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 )   uchwala się, co następuje :
 
 
            § 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1)  od gruntów:
      a )  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
            sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,70 zł.
            od  1  m2  powierzchni,
      b )  pod  jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
            wodnych  -   4,51  zł.   od 1 ha powierzchni,
      c )  letniskowych   -   0,45  zł.  od  1  m2  powierzchni,
      d )  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
            działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 0,10  zł.           od  1  m2 powierzchni.
 
2)  od  budynków lub ich części :
      a )  mieszkalnych   -   0,10  zł. od  1 m2  powierzchni użytkowej,
      b )  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
            mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności                                                 
            gospodarczej   -  16,00  zł.   od  1  m 2 powierzchni użytkowej,
      c )  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
            kwalifikowanym materiałem siewnym  -  10,65  zł. od 1 m 2 powierzchni
            użytkowej,                                                       
      d )  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
            o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
            -  4,65 zł.  od  1 m 2  powierzchni użytkowej,                 
      e )  letniskowych     -   7,46  zł.  od  1 m2 powierzchni użytkowej,
      f )  pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
            działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego         
-      3,50  zł.  od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 
3)  od budowli    -   2%  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt  3  i ust.  3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613  ze zmianami ).
            § 2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)      nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2)      budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność w zakresie pomocy społecznej i kultury.
 
            § 3.  Traci moc uchwała Nr XI/45/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 listopada
2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                                                                             
 
                                                                                             
           
Uzasadnienie
            W myśl art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumenckich w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2012 r.
( M.P poz.508), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu
2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 104,2 % ( wzrost cen
o  4,0 % ).
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r.( M.P. poz.587) ogłoszone zostały górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
            W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
                                                                                 
        
                                                                           
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        
 
         
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (13 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 listopada 2012, 17:53:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1739