- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki


- projekt –
UCHWAŁA  Nr XVII/…./12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki
 
            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 7, art.35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 11, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) po przeprowadzonej konsultacji
z mieszkańcami uchwala się, co następuje:
 
 
 
            § 1. Uchwala się statut sołectwa Osiecz Wielki Gminy Boniewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Traci moc uchwała Nr VIII/37/90 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 listopada
1990 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw i uchwała nr IV/14/98 Rady Gminy Boniewo
z dnia 8 grudnia 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/90 Rady Gminy Boniewo z dnia
21 listopada 1980 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
STATUT dalej (75kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lipca 2012, 13:48:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1775