- projekt – UCHWAŁA Nr XVII/…./12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo


- projekt –
UCHWAŁA  Nr XVII/…./12
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1521, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;z 2006 r. Nr 17,  poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 11, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:
 
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/1 o łącznej pow. 6574 m2 położonej
w miejscowości Boniewo.
 
            § 2. Nieruchomość, o której mowa w § 1 przeznaczona jest na wyłączną działalność związaną z ochroną zdrowia.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2012, 18:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1754